Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00048

A projekt címe: Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 400.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2025.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00048

A projekt bemutatása

Sajószentpéter Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sajó-folyó völgyében fekszik. A város beépített területének nagy része a folyó jobb partján található, a folyóparti vasútvonal – a városon áthaladó, Kazincbarcikára és Edelénybe vezető főutak és a Bükkhát domblábai által meghatározott területen. A város kiterjed a Bükk-hegységbe benyúló Pitypalatty-völgy szélére is, a Nyögő-patak és a parasznyai országút mentén.

A tervezett fejlesztéssel a város három településrésze érintett:

I. délkeleti településrész a Bükkhát domblába és a Miskolc – Kazincbarcika közötti vasútvonal között, melyet a Miskolcra vezető 26. számú főút szel át;
II. városközpont;
III - IV. déli településrész a Pitypalatty-völgy elején, a Nagykorcsolyás-hegy lába és a parasznyai országút között, a Nyögő-patak két partján.
A tervezési területen élő lakosság száma 761 fő. A területen részben családi házas és részben társas házas övezet található.
A megvédendő területeken jelentős gondot okoz a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék. Ehhez párosul, hogy az elmúlt 20-30 évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtőterületén a burkolt felületek. Ez jelentősen megnövelte a lefolyás gyorsaságát és mennyiségét. Nagyon fontos tényező az is, hogy város fejlődését nem minden esetben követte a csapadékvíz-elvezető rendszer kapacitásának bővítése. Jelenleg az intenzív esőzések esetén a fejlesztés elmaradásával fennmarad a rendkívüli árvíz és belvíz együttes megjelenésekor a belterületet is fenyegető belvízelöntés veszélye, az esetleges épületkárosodással is járó kártalanítási költség, valamint a belvíz védekezési költség.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Európai Uniós támogatás felhasználásával 2018. évben megvalósította Sajószentpéter Déli városrészének a Harica, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt szakaszáig a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, melyet szintén egy újabb Európai Uniós támogatás elnyerésével 2022. évben folytat az Önkormányzat a Pécsi Sándor utcától a Tompa Mihály utcáig. A megvalósult beruházás azonban a villámárvizek ellen nem tud teljes védelmet nyújtani a Déli városrészben – melyet a 2019. évi villámárvíz is bizonyított -, ezért fontosnak tartjuk egy övárok-rendszer kiépítésével továbbfejleszteni a vízvédelmi rendszert ezen a területen.
Sajószentpéteren az Alvég településrészen is jelentős károkat okoztak az intenzív esőzések következtében kialakuló villámárvizek, belvíz elöntések. Ezen a településrészen az önkormányzat saját forrásból korábban végzett és a jelenleg is zajló beruházása fejleszti a vízelvezető rendszert.
Ahhoz, hogy ezen a városrészen is minimalizálni tudjuk a csapadékvíz okozta esetleges károkat, fontos feladat még a József Attila utca és a Sajó folyó közötti szakaszon húzódó Agit árok fejlesztése, melynek jelenlegi keresztmetszete nem megfelelő a területen megjelenő csapadékvíz károkozás nélküli levezetésére. A vízelvezető rendszer megfelelő kiépítettségének hiánya szintén jelentős károkat, problémákat okozott az Atilla utcában, melynek megoldása szintén sürgető.
A pályázat fő célja a belterületi lakóövezetek vízkárok által való veszélyeztetettségének csökkenése, a biztonságosabb lakókörnyezet elősegítése a vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása Sajószentpéteren. A tervezett fejlesztések megvalósítása csökkenti az érintett településrészek 19 helyi vízkárokkal való veszélyeztetettségét Sajószentpéteren. A tervezett fejlesztések megvalósítása segíti a környezeti káresemények megelőzését Sajószentpéteren. A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma 761 fő.

A beruházás műszaki tartalma:

I. Agit-árok fejlesztése:
152 m mederrendezés, stabilizálás mederelemmel
32 m iszap eltávolítás, 1 db új zsilip
105 m iszap eltávolítás, burkolatjavítás
256 m mederrendezés, bővítés mederelem alkalmazásával,
Kossuth úton hordalékfogó műtárgy
28 m átereszek iszaptalanítása, lezárófalak javítása

átereszek, úthelyreállítás
6 m ikeráteresz építés (torkolati szakaszon)
22 m hosszban átereszek bővítése mellé-építéssel
22 m utak bontása és helyreállítása

közműkeresztezések
15 db keresztező közmű vezeték feltárása, védelembe helyezése

II. Attila utcai árok bővítése:
300 m mederrendezés, bővítés mederelemmel
(ebből 200 m fedlappal az árok lefedése)
9 m hosszban Rákóczi úti átereszből iszap eltávolítása, áteresz lezárófalak

átereszek, úthelyreállítás, kapubejárók
5 m út alatti áteresz cseréje nagyobb méretűre
60 m úttest és kapubejáró bontás és helyreállítás

közműkeresztezések
3 db keresztező közmű vezeték feltárása, védelembe helyezése
24 db keresztező közmű bekötővezeték feltárása, védelembe helyezése

III. övárok létesítése - a Baross Gábor utca mögött:
547 m meder létesítés, stabilizálás mederelemmel
átmeneti medertározó a víz visszatartására, hordalékfogó műtárgy

átereszek
6 m áteresz létesítés

faültetés
25 db fa ültetése az övárok mentén

IV. övárok létesítése - a Kinizsi utca felett:
272 m meder létesítés, stabilizálás mederelemmel
338 m mederbővítés, stabilizálás mederelemmel, hordalékfogóval
befogadó Nyögő-patak mederburkolat javítás

átereszek
6 m áteresz létesítés

faültetés
30 db fa ültetése az övárok mentén


Az elérni kívánt célok

Átfogó cél
- A projekt fejlesztésének átfogó célja az épített környezet fejlesztése a környezeti szempontból fenntartható urbanizáció érdekében.
Részcélok
- A város korszerű, a környezeti szempontból fenntartható urbanizáció kihívásaira válaszoló árvízvédelmi, belvízvédelmi és csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése, a környező dombokról és a hegyvidék felől a patakokon érkező egyre gyakoribb és nagyobb vízhozamú villámárvizek kivédésével és az egyes belvárosi/kertvárosi városrészeket az özönvíz-szerű esőzések alkalmával elárasztó felszíni csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése, figyelembe véve a vizek helyben tartásának lehetőségeit.
- A lakosság és a vállalkozások számára vonzó, szép, egészséges, jól funkcionáló városi környezetet biztosító városi szövet kialakítása a város egész közigazgatási területén, mely elősegíti a lakosság helyben maradását.
- Új zöldövezeti, kertvárosi családi házas lakóterületek és a Kertváros délnyugati része számára a szolgáltatások infrastruktúráját biztosító városi alközpont kialakítása korszerű építési telkekkel önkormányzati városfejlesztési akciók keretében, a fenntartható urbanizáció kihívásaira válaszoló kertváros mintaprojektjeként.
Specifikus célok
- Agit-árok fejlesztése – délkeleti településrész csapadékvizeit gyűjtő és a Sajó-folyóba továbbító árok a várost határoló dombvonulat és a vasútvonal között.
- Attila utcai árok bővítése – a városközpontból összegyűlő vizeket a Sajó felé vezető árok.
- Övárok létesítése - a Baross Gábor utcával párhuzamosan, a város délnyugati szélén a Sajókápolna – Parasznya felé vezető országút és a Nyögő-patak közötti településrész védelmére.
- Övárok létesítése - a Kinizsi utca felett és levezetés Nyögő-patakba a Baross Gábor utca mentén, a belterület mentesítésére a Nagykorcsolyás-hegy oldalán lefolyó vizektől.

Stratégiai célok
A projekt keretében tervezett tevékenységek belterületi lakóövezetek vízkárok által való veszélyeztetettségének csökkenésével, a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésével elősegítik az élhető települési környezet kialakulását Sajószentpéteren. Javítják a település környezeti állapotát, segítik a környezeti káresemények kialakulását. A Baross Gábor úti tervezett övárok átmeneti tározója és a tervezett hordalékfogók a levezetés lassítását, a vizek helyben tartásának elősegítését szolgálja. Az övárkok mentén tervezett fasor telepítése szintén a vizek helyben tartását is szolgálja.

© Sajószentpéter 2023 - Minden jog fenntartva!

Made with ‌

HTML Code Generator