ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Sütikről

Tájékoztató a sütik alkalmazásáról

1. Általános tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy a https://www.sajoszentpeter.hu webhely szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. sütiket („cookie”) használunk.
A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a látogató böngészőjében vagy az eszközén. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben.  
Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépén maradnak. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk hozzájárulás nélkül a látogató eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához a látogató engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatónk helyezi el.
A böngészők engedélyezik a sütikre vonatkozó beállítások módosítását, ezért lehetősége van törölni a meglévő sütiket, valamint engedélyezni vagy letiltani valamennyi vagy bizonyos sütik használatát. Ezek a beállítások böngészőtől függően, rendszerint a „beállítások” vagy „preferenciák” menüben érhetők el.
A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezzük el a sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban figyelmeztetjük Önt erre. A technikailag elengedhetetlen sütik automatikusan tárolódnak eszközén, az egyéb típusú sütikhez az Ön hozzájárulása szükséges.  Amennyiben nem szeretné a webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését eszközén, ne használja a webhelyünket. A sütik beállítását követően is bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban.  

2. A sütik beállításainak kezelése
A böngészők lehetőséget adnak a sütibeállítások megváltoztatására. A leggyakrabban használt böngészők esetében az alábbi hivatkozásokon keresztül bővebb tájékoztatást kaphat a sütibeállításokról:  
Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása - Számítógép - Google-fiók Súgó
Firefox: Sütik - információ, amelyet a weboldalak tárolnak a számítógépén | Firefox súgó (mozilla.org)
Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem
Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót

3. A sütik típusai
A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie), vagy állandó – mentett, vagyis az érvényességi ideig tárolt – (persistent cookie) sütik, továbbá megkülönböztetjük az első féltől (first-party cookie), illetve a harmadik féltől (third-party cookie) származó sütiket.
A fentieken túl az alábbiak szerint csoportosíthatjuk a sütiket:
Elengedhetetlen sütik
Ezek nélkülözhetetlenek az adott weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt a látogató. A honlap bezárása után, vagy meghatározott idő elteltével ezek a sütik automatikusan törlődnek. Hiányuk esetén a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a használatot, űrlapok kitöltését. Ezek a sütik jogszerűen alkalmazhatóak az érintett hozzájárulásának hiányában is.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), figyelemmel az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 5. §, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32-33. § és a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire.

5. Egyéb információk
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Címe (hivatalos levelezési cím): 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
E-mail cím: jegyzo@sajoszentpeter.hu
Honlapjának elérhetősége: https://sajoszentpeter.hu
Telefonszáma: +36 48 521036
Adószáma: 15349167-2-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 349163
Képviselője neve: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Adatvédelmi felelős neve: GDPReg Kft.
Adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@sajoszentpeter.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://sajoszentpeter.hu
Az érintett jogai
A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):
Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult hozzáférést kapni Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz.
Helyesbítéshez való jog: (GDPR 16. cikk):
Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt, indokolatlan késedelem nélkül - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez való jog (GDPR 17. cikk):
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):
Adatkezelő a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételek esetén korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt az érintett a kéri.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra is, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. Az érintett adathordozhatósághoz való joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):
Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelésének jogalapja közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásán alapul. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás (GDPR 22. cikk):
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Általános szabályok
Kérjük, hogy jelen tájékoztatóban foglalt érintetti jogokat Adatkezelő fent megadott elérhetőségein gyakorolja.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog
Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu