ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
2024. július 3. (szerda) 07:16

Pályázat a TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében megvalósult iparterület bérbeadására

Pályázat
news/2637/2637_0.jpg

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.07.31.

Beadás módja: e-mailben, telefonon,

I. Általános információk

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

Pályázat tárgya, célja:
A TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében megvalósult Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő 0166/98, 0166/95 helyrajzi számú ingatlanon kialakított iparterület ellenérték fejében határozott időre történő bérbeadása.

 • A kialakított iparterület mindösszesen 63.244 m2, a beépíthető terület nagysága 50,755 m2
 • Az ingatlan bérleti díj mértéke 150,- Ft/m2/hó
 • A bérleti díj a rezsiköltséget nem tartalmazza.
 • A helyrajzi szám részterületére is lehet ajánlatot adni.

Ingatlan bemutatása:
Az iparterület a TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú című projekt keretében került kialakításra.

 

Az iparterület megközelíthetősége

Az iparterület Sajószentpéter-Dusnokpuszta határában a 27. sz. főközlekedési út mellett található kialakításra (Sajószentpéter-Edelény közötti szakaszon) összesen 63 244 m2 területen.

 • Távolság a Sajószentpétert és Berentét elkerülő 260. sz. főúttól: 2,5 km
 • Távolság Budapesttől: 201 km
 • Távolság az M3-as autópályától 18,5 km
 • Távolság a Szlovák határtól: 35 km
 • Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől: 98 km (Kassa); 139 km (Debrecen)

Beépítésre vonatkozó előírások

 • HÉSZ területfelhasználás: Gip 26766 (Egyéb ipari terület)
 • Beépítési mód: szabadon álló
 • Legkisebb kialakítható telekméret: 1500 m2
 • Legnagyobb beépítettség: 50%
 • Legkisebb zöldfelület: 30 %
 • Legnagyobb épületmagasság: 12,5 m

Közművesítettség

 • Ivóvíz: KPE 110 vezetéken
 • Szennyvíz: zárt tárolóban
 • Elektromos áram: 3x315 A
 • Gáz: 100 m3/h (csonk)
 • Oltóvíz: 100 m3-es tároló + vezetékes tűzcsap
 • Internet: kiépített optikai hálózaton 1000/1000 Mbit/s

Egyéb információk

 • útcsatlakozás aszfaltos úton közvetlenül a 27-es főútra történik,
 • személygépkocsi parkoló aszfaltozott parkolóban,
 • kamion parkoló zúzottköves parkolóban,
 • a beépíthető terület sorompóval elzárt,
 • portaépület és gépkocsivezetők számára szociális blokk (WC-Zuhanyozó)         biztosított,
 • a terület teljes egészében körbekerített, sorompós-kártyás elektromos beléptetőrendszerrel, kamerarendszerrel gondoskodik a vagyonbiztonságról.

 

 

II.  A pályázatok benyújtásának helye, határideje, módja

 

Pályázat benyújtásának helye:
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)

A pályázat benyújtásának határideje:
Minden hónap első csütörtöki napra eső munkanapja 12.00 óra.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani, személyesen, képviselő útján, vagy postai úton papír alapon a beérkezési határidőig való beérkezéssel. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

Pályázat benyújtásával egyidejűleg fizetendő pályázati biztosíték összege: 750.000,-Ft, mely szerződéskötés esetében a bérleti díjba beszámít.
Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és a pályázatról hozott támogató képviselő-testületi döntéstől számított 30 napig tart.
 

 

III. A pályázat benyújtásának feltételei

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: megnevezés, székhely, adószám, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, statisztikai számjele, törvényes képviseletre jogosult neve, telefonszáma és e-mail címe, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe.
 • A pályázattal érintett ingatlan adatait: helység, helyrajzi szám.
 • A pályázó tevékenységének bemutatását, részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. A végezni kívánt tevékenység részletes bemutatása.
 • A pályázó ajánlatát: a pályázó által megajánlott bérleti díjat, amely nem lehet alacsonyabb a jelen pályázati kiírásban szereplő minimális bérleti díjnál.
 • A pályázó nyilatkozatait a következőkről:
  • jelen pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja,
  • személyes adatai kezeléséhez a pályázat értékeléséhez és a döntés meghozatalához szükséges mértékben hozzájárul,
  • az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát,
  • a pályázatról hozott támogató képviselő-testületi döntéstől számított 30 napig ajánlati kötöttséget vállal,
  • nem természetes személy pályázó esetén a gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás alatt,
  • nem természetes személy pályázó esetén a gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

 • A következő csatolandó mellékleteket:
 • pályázati adatlap,
 • helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat felé fennálló lejárt határidejű tartozása nincs,
 • együttes 30 napnál nem régebbi NAV-igazolás, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás,
 • nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi – cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hiteles másolata, vagy igazolás a nyilvántartásban szereplő adatairól.

 

A fentieknek megfelelő pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” és „Átláthatósági nyilatkozat” megnevezésű formanyomtatványok kitöltése útján történik.

 

Hiánypótlási lehetőségek

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a kiíró a beérkezett pályázat formai értékelése során egy alkalommal 5 napos határidő tűzésével a pályázót hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlás teljesítése nem eredményezheti a pályázatban rögzített vállalások, feltételek módosítását.

 

A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, a pályázat kiírójára át nem ruházható, költségtérítésre nem kötelezhető.

 

IV. A pályázat értékelésével és elbírálásával kapcsolatos információ

 

A pályázatok értékelésére a pályázat kiírója Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő testülete jogosult. A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen kerülnek értékelésre.

 

A pályázat elbírálásának legfontosabb szempontjai:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a foglalkoztatni kívánt személyek száma,
 • a bérbevétel időtartama,
 • a bérelni kívánt terület nagysága,
 • a tervezett tevékenység hatása, illeszkedése az ipari terület, illetve a település adottságaihoz,
 • azonos ajánlat esetén a helyi és a már működő vállalkozás előnyt élvez.

 

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

 

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • a pályázati kiírásban meghatározott ajánlattételi határidő eltelte után került benyújtásra,
 • nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidőben – nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget.

 

A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, mely döntésről a polgármester a pályázó(ka)t írásban értesíti.  A pályázat nyertese a döntés közlését követő 30 napon belül vállalja a bérleti szerződés megkötését.

Ha a szerződés megkötésére a pályázó hibájából nem kerül sor a fenti határidőn belül, akkor az Önkormányzat jogosult egyoldalúan elállni a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.

Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy jogosult a második legkedvezőbb pályázati ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni.

Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárás eredményesnek nyilvánítható.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatot (indokolás nélkül) eredménytelennek nyilvánítsa.

 

V. Egyéb információk

 

 • A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződésben szereplő havi bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű óvadék megfizetésére köteles, mely a szerződés futamideje alatt az Önkormányzatnál marad. Az óvadék összege a bérleti díjba nem számít bele.
 • A szerződés elkészítésének (ügyvédi munkadíj, tulajdoni lap költsége, földhivatali díjak stb.), releváns esetben a telekalakításnak minden költsége a bérlőt terheli.
 • Az Önkormányzat előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosít arra, hogy pályázó a pályázat tárgyát képező ingatlan(ok)on a tervezés előkészítése érdekében felméréseket végezzen.
 • A bérelni kívánt telken belüli, illetve a jelenlegi közművek csatlakozási pontjaitól a telekhatárig történő közműkiépítések teljes költsége a bérlőt terheli. A bérlőnek a közművek kiépítéséről a kivitelezés megkezdése előtt az Önkormányzattal egyeztetnie kell.
 • Az ingatlanon olyan tevékenység végezhető, amely nem jár az ingatlan, építmény átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos valamennyi költség a bérlőt terheli. Az ingatlanon végzendő tevékenység csak a végleges hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély birtokában folytatható.
 • Az iparterület bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető elektronikus levélben a palyazatok@sajoszentpeter.hu email címen, a 48/521-037/109-es telefonszámon, vagy előzetes egyeztetés után személyesen. Igény szerint a pályázat kiírója helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás csak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal képviselőinek jelenlétében folytatható le.

 

VI. 2 hónapnál rövidebb bérlet

 

Átruházott hatáskörben a polgármester a pályázati felhívásban szereplő nem hasznosított ingatlanrészt legfeljebb 2 hónap időtartamú határozott idejű bérleti szerződéssel egy havi bérleti díj összegével megegyező mértékű kaució megfizetése mellett bérbe adhatja. Bérlő a bérelt ingatlanrészt nem adhatja albérletbe.

 

 

A pályázati kiírás mellékletei:

melléklet: Pályázati adatlap
melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Vissza