ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Helyi iparűzési adó

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 4.
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989
ePapír benyújtás: Címzett: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKOMRÁNYZAT
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

Ügykörleírás

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. A Htv. és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A törvények keretei között a Képviselő-testület dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, a bevezetett adó hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról.

A Htv. szabályaival összhangban Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi iparűzési adóról szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint adóköteles a Sajószentpéter Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Az adó alanyát azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található.

A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni. Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint meg kell osztania. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adókötelezettségét a vállalkozás önadózás útján teljesíti, tehát a vonatkozó jogszabályok alapján az adót önállóan állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

Az adó mértéke Sajószentpéteren végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

Határidők

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig kell bevallását teljesítenie.

Soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett az adózó valamennyi adójáról a bevallással még le nem fedett időszakról, ha az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti, illetve ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenyégének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik.

A soron kívüli adóbevallást a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózó a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Kapcsolódó dokumentumok, űrlapok

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a nyomtatványokat joghatás kiváltására alkalmas módon az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg.

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesíthetik.

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.

Az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az adóbevallási kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon kizárólag egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon teljesítheti.

A Pénzügyminisztérium honlapján itt érhetőek el a nyomtatványok.

Helyi iparűzési adóügyekben az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál
(a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban.

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat (OHP) Ügytípus (OHP)
Bejelentkezés, változás-bejelentés Adóügy Általános adónyomtatványok
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről Adóügy Általános adónyomtatványok
Iparűzési adó előleg módosítási kérelem Adóügy Általános adónyomtatványok

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok itt érhetőek el.

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról itt megtalálható.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A befizetéseket Sajószentpéter Városi Önkormányzat 12046102-00219680-00100003 számú Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számlájára kell teljesíteni.
Általános befizetési határidő  a helyi iparűzési adóelőleg tekintetében: félévi részletekben március 15., illetve szeptember 15.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Elérhetőség: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (48) 521-037/115
Hivatali kapu: SPHIVATAL
KRID: 104024989