ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 31-33.

Ügykörleírás

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Ügyintéző elérhetőségei:
Telefon: (48) 521-039/119
FAX: (48) 345-806
Email:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 08.00-12.00

Ügyintézés díja: illetékmentes

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Az a kereskedő, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles, az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
• Csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti jegyző jár el.
• Minden más kereskedelmi forma esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző.

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységre vonatkozó eljárás

Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható termékek is forgalmazásra kerülnek.
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
• a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
• az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
• állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
• növényvédő szerek és hatóanyagaik;
• nem veszélyes hulladék;
• az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A kereskedőnek az üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, mellékletekkel és az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett kell benyújtania. A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, vagy a hiányok pótlását követően a kereskedelmi hatóság megkeresi a szakhatóságokat állásfoglalásuk elkészítése érdekében, illetve az eljárás megindításáról értesítést küld mindazoknak, akik az eljárás során ügyfélnek minősülnek. Amennyiben a kereskedő kéri, a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalás(ok) megérkezését követően - hozzájárulás esetén - a hatóság határozatot hoz a működési engedély kiadásáról, kiállítja a működési engedélyt, egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a kereskedő számára.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazolás (pl.: bérleti szerződés) a tulajdoni lap kivételével, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve (hitelesítésre);
• képviseleti eljárás keretében írásbeli meghatalmazás;

Működési engedély az üzlet használatára jogosult személyében történt változás esetén

Kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történt változás esetén (jogutódlás esetén), amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti, az új üzemeltető köteles a változást bejelenteni. A bejelentést a jogszabályban meghatározott adattartalommal, mellékletekkel kell benyújtani. A hiánytalanul benyújtott kérelem esetén, vagy a hiányok pótlását követően a hatóság az üzemeltető személyében történt változásról határozatot hoz, az új üzemeltető részére működési engedélyt ad ki, a változást a nyilvántartásban átvezeti. A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé teszi. A korábbi üzemeltetőnek a kiadott határozat rendelkezésének megfelelően a működési engedélyt le kell adnia.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt létesítmény használatának jogcímére vonatkozó igazolást (pl.: bérleti szerződés) a tulajdoni lap kivételével, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
• vásárlók könyve (hitelesítésre);
• a korábbi üzemeltető nyilatkozata, hogy a működési engedélynek az új üzemeltető nevére történő módosításához hozzájárul;
• új üzemeltető nyilatkozata, hogy az üzlet továbbüzemeltetése az üzletben folytatott tevékenységet, illetve üzletköteles termékkört nem érinti;
• az üzlet nevére és címére szóló hulladékszállítási szerződés.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

A bejelentést a jogszabály által előírt tartalommal és mellékletek csatolásával, az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett nyújthatja be a kereskedő.
A kereskedelmi hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül az Igazolás megküldésével értesíti a kereskedőt a nyilvántartásba vételről.
A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tett bejelentésnek, az esetlegesen így végzett szolgáltatás pedig bejelentés nélkül folytatott tevékenységnek minősül, amely jogkövetkezményeket von maga után.
Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a jogszabályban meghatározott hatóságoknak, szakhatóságoknak.
Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok, szakhatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóság az ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatja a jegyzőt.
A nyilvántartás adatai nyilvánosak, azt az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• kérelem nyomtatvány;
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazolás a tulajdoni lap kivételével (pl.: bérleti szerződés), közös tulajdon estén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve (hitelesítésre);

Kereskedelmi tevékenységet érintő adatváltozás

1. A kereskedő a működési engedély megadását követően a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmát érintő adatokban bekövetkezett változást, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• a megváltozott adat igazolására szolgáló irat (pl.: gazdasági társaság nevének, székhelyének megváltozása esetén cégbírósági végzés);

2. A kereskedő bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A bejelentéshez mellékelni kell azon dokumentumokat, melyeket az adatváltozás érintik.

Az üzlet bezárását, a kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek bejelenteni. Az eljárás illetékmentes.

Bejelentéshez nyomtatvány:

Működési engedély visszaadásáról
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

Kapcsolódó nyomtatványok, űrlapok

Az ügyintézéshez szükséges kérelem és bejelentés a nyomtatványok közül letölthető.

Kapcsolódó jogszabályok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv.
•A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
•A kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet