ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárása

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 31-33.

Ügykörleírás

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Ügyintéző elérhetőségei:
Telefon: (48) 521-039/118
FAX: (48) 345-806
Email:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 08.00-12.00

Ügyintézés díja: illetékmentes

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.

Ügyintézési határidő: két hónap

A nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények (a továbbiakban: szálláshelyek) üzemeltetőit (szolgáltatóit) a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző nyilvántartásba veszi.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet alapján:
a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol a rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett,
ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében üzemeltetett intézményi szállás.

A rendelet 1. számú melléklet szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:
I. Üdülő (altípusa: Üdülő, Gyermeküdülő, Villa)
II. Gyermek- és ifjúsági tábor (altípusa: Gyermek- és ifjúsági tábor, Telepített sátortábor)
III. Nomád táborhely
IV. Hegyi menedékház (altípusa: Turistaház, Kulcsosház, Matracszállás)
V. Bivakszállás (altípusa: Bivakszállás, Téliesített bivakszállás)
VI. Pihenőház (altípusa: Munkásszállás, Vendégszállás)
VII. Diákotthon, kollégium

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.
A jegyző a szolgáltató a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a rendelet 14/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a jegyző az ellenőrzése során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről, vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül dönt. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti a szálláshely szerint illetékes megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát, a tűzoltó-parancsnokságot, az építésügyi hatóságot, a külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a környezetvédelmi hatóságot, a külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a vízügyi hatóságot a vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenti a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató - az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével - köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.
A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a szálláshelyek besorolási és minősítési követelményeit.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben fel kell tüntetni, illetve a kérelemhez csatolni kell:
• szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét;
• a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát);
• a szálláshely minősítését;
• azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult;
• a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot;
• az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyisége és fekvőhelyek) számát, diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani;
• a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét;
• a szolgáltatás megkezdésének időpontját;
• 3.000.- Ft-os illetékbélyeg.

Az ügyintézéshez szükséges kérelem, a nyomtatványok közül letölthető.

Kapcsolódó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
•A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
•A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
•173/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról