ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos eljárás

Ügyintézési adatok

Az ügykör a Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozik.
ügyintézés helye, címe: Kálvin tér 31-33.

Ügykörleírás

Ügyintézésre kijelölt osztály: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály
Ügyintézés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.
Ügyintéző elérhetőségei:
Telefon: (48) 521-039/119
FAX: (48) 345-806
Email:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00, 12.50-17.00
Péntek: 08.00-12.00

Ügyintézés illetékmentes

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.

Ügyintézési határidő: 21 nap

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője felé kell bejelenteni a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatását.

A rendelet meghatározza az egyes szálláshely típusokat és azok követelményeit is.

A bejelentésben meg kell jelölni, a rendelet 6. § (1) bekezdése szerint:
- a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét;
- a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét;
- a szálláshely címét, helyrajzi számát;
- a szálláshely befogadóképességét:
a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és
az ágyak száma,
- a szálláshely használatának jogcímét;
- a szálláshely elnevezését;
- azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni;
- azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
- azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A bejelentéshez mellékelni kell:
- nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
- haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;
- 3.000.- Ft-os illetékbélyeget.

A Jegyző a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket.
A szálláshely-szolgáltató a korábbi bejelentésében szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi.
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.
A szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárásban - az egyéb szálláshely kivételével - külön vizsgálat nélkül ügyfél a szálláshely, valamint a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, közös határvonalú, telekhatárú ingatlan rendelkezni jogosultja.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Az ügyintézéshez szükséges kérelem, a nyomtatványok közül letölthető.

Kapcsolódó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
239/2009.(X.20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről