ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására.

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.06.10.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton, elektronikusan

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidős (heti 8 óra)

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 1. napjától – 2029. augusztus 1. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.

 

Munkaköri feladatok:

 • A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása.
 • Az intézményvezető felelős az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények szerinti ellátásáért, az intézmény szakmai működéséért, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltak betartásáért.
 • Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, szervezeti egységeinek vezetői irányítása.
 • Felelős az intézmény működtetéséért és gazdálkodásáért.
 • Képviseli az intézményt külső szervek előtt.
 • Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működtetését érintő jogszabályokban, a fenntartó döntéseiben a vezető részére előírt feladatokat.
 •  Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét.
 • Részt vesz az önkormányzat egészségügyi feladatát képező ellátások tervezési, szervezési, működtetési, értékelési feladatainak ellátásában és az azokhoz kapcsolódó fenntartói döntések előkészítésében és végrehajtásában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, mely alól a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján – az 1. § (3) bekezdésében és a 7/B. §-ban foglaltak figyelembevételével – a fenntartó felmentést adhat,
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, mely alól az EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján – az 1. § (3) bekezdésében és a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével – a fenntartó felmentést adhat,
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat, mely alól az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján – az 1. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a fenntartó felmentést adhat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat kamarai kizárás, etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • magyarországi foglalkoztatásra jogszabályban foglalt feltételek alapján való jogosultság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

Előnyt jelent:

 • felsőfokú egészségügyi vagy közgazdasági végzettség,
 • az egészségügyi és társadalombiztosítási rendszer működésének, finanszírozásának ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; szervezőkészség; együttműködő képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) egyszerű másolata,
 • vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az Eszjtv. 2. § (4) és (5) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott felmentés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésre irányuló írásbeli kérelme. A felmentés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy korábban az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti felmentésben nem részesült,
 • nyilatkozat, hogy az EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi menedzseri szakképzettség hiányában azt az intézményvezetői megbízást követő 5 éven belül megszerzi,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • írásbeli nyilatkozat, amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri,
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Eszjtv. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására.

 

A megbízás betölthetőségének időpontja:

A megbízás legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 48/521-037-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „GYÓMI intézményvezető (magasabb vezető)”.
 • Elektronikus úton a titkarsag@sajoszentpeter.hu elektronikus levélcímre.
 • Személyesen: Dr. Faragó Péter polgármester, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg legkésőbb 2024. június 27. napjáig.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.sajoszentpeter.hu - 2024. május 3.
 • Sajó Televízió - 2024. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

Vissza a pályázatokhoz