ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. és 73. §-a alapján pályázatot hirdet a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda igazgatói beosztás ellátására

Pályázat típusa: Humán

Határidő: 2024.05.27.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, postai úton, elektronikusan

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Igazgatói megbízás időtartama: Az igazgatói megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.

Kinevezés szerinti munkakör: óvodapedagógus

A munkavégzés helye: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és tagintézményei
3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.
3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 1.
3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet végrehajtási jogszabály, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Képviseli az intézményt. Felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a nevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért. Felel a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók éves teljesítményértékeléséért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség,
- a Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
- legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent:
- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- helyismeret.

Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, szervezőkészség, együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a Púétv. 27. §-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
- iskolai végzettséget és az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettséget igazoló okirat másolata,
- a pedagógus munkakörben szerzett gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata,
- a nevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- amennyiben nem rendelkezik pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettséggel, de rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, a Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásához nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén vállalja az igazgatói szakképzettség megszerzését (a pedagógus-szakvizsgáról szóló okirat másolatát csatolni kell),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázat tartalmát, az abban feltüntetett személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a Púétv. 74. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására,
- amennyiben a pályázat elbírálását zárt ülés keretében kéri, erre vonatkozó nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton: a pályázatnak Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodaigazgatói pályázat”.
- Elektronikus úton a tikarsag@sajoszentpeter.hu elektronikus levélcímre.
- Személyesen: Dr. Faragó Péter polgármester, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázati kiírás helye, ideje:
- www.sajoszentpeter.hu – 2024. április 26.
- Sajó Televízió – 2024. április 26.
- Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) – 2024. április 26.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg legkésőbb 2024. június 27. napjáig.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt a 48/521-037 telefonszámon.

Vissza a pályázatokhoz