ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • Járóbeteg szakellátás
 • Sportcsarnok működtetése
 • Rendezvények Háza működtetése
 • Támogató szolgáltatás
 • Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 • Kitüntetések adományozása
 • Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 • Civil szervezet támogatása
Előző állapot 2023. december 31-ig
 • Járóbeteg szakellátás
 • Sportcsarnok működtetése
 • Rendezvények Háza működtetése
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023.06.30. napjáig
 • Támogató szolgáltatás
 • Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 • Kitüntetések adományozása
 • Civil szervezet támogatása

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 1. Háztartási szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 19/2014. (XI.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
 2. Szennyvíz csatorna: a szenyvízcsatorna hálózat üzemeltetésérõl, és használatáról szóló 19/1996. (VIII.22.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
 3. Urnaelhelyezés: a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II.4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 1. A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) számú rendelet 9. § – 15. §
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) számú rendelet 27. §, 32. §
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) számú rendelet 23. § – 29. §
 4. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 16. §
 5. A testületi szerv üléseinek helye: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem
 6. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, napirendje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
  Önkormányzat - Képviselő-testületi ülések
 7. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága
  2024. I. félévi munkaterv

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
  Önkormányzati rendeletek
  Önkormányzati határozatok
  Polgármesteri határozatok
 2. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
  Önkormányzat - Képviselő-testületi ülések

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzataiban foglaltak szerint történik.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége
Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefonszám: (48) 521-037
Fax: (48) 521-137
E-mail: 
az információs jogokkal foglalkozó személy neve: GDPReg Kft.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál és a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál 2023. évben elutasított közérdekű adatkérés nem volt.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns