ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (I. 27.) határozata a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45., képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással eljáró Rátky & Társa Ügyvédi Irodának (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) a „260. sz. főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakasz megvalósítása” elnevezésű projekt keretében a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában álló 1920/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát 299.049,- Ft kártalanítási ellenérték fejében a Magyar Állam javára átruházza.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz