ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

a Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú ingatlanon található Ibolya telepi szennyvíztisztító bontási engedélyezési tervének elkészítéséhez és a bontási eljárás lefolytatásához szükséges 1.270.000.- Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 1494 hrsz. alatti, 2465 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alapján licittárgyalás útján kívánja értékesíteni azzal, hogy a telephely bontási engedély szerinti megszüntetése a vevő feladatát képezi.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó 2 ingatlanforgalmi értékbecslés megrendelésére.

4. A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt ingatlan vételárát a két ingatlanforgalmi értékbecslés értékének számtani átlaga és az érték meghatározásához kapcsolódó költség alapján határozza meg.

Licitlépcső: 100,- Ft/m2

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az engedélyezési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és az adásvételi szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz