ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet Sajószentpéter, 151/12 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: e-mailben, postai úton, elektronikusan

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  

A pályázat célja:

Sajószentpéter, belterület 151/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  

A pályázati feltételek:

A pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.  

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan induló vételára 10 %-ának megfelelő (235,8 Ft/m2+ÁFA) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 30 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.  

A pályázat jellege: A pályázati (licit) tárgyalás.  

Az ingatlanra vonatkozó információk:  

 • 151/12 hrsz-ú belterületi ingatlan        
 • területe: 4075 m²       
 • megnevezése: kivett, beépítetlen terület (építési telek)         
 • terület beépíthetőségének mértéke: 50%        
 • ingatlanon minimális zöldfelület aránya: 20%        
 • ingatlanra építhető épület magassága: max. 5 m  
 • A terület Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerinti övezeti besorolása: Gksz 26663
 • A beépíthetőségre vonatkozó további előírásokat a HÉSZ tartalmazza.

Az ingatlanszerzéssel, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.  

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül. A vételár legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor esedékes.        

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.  

Pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 26.  12:00 óra  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár összegének teljesítésére
 • az ingatlanból megvásárolni kívánt terület nagyságára,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.  

A pályázat (licit) helye, időpontja:

2024. június 27.  12:00 óra

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem    

A licit induló vételára:

2.358.- Ft/m2 + ÁFA (bruttó: 2.995.- Ft/m2)

A licitlépcső:

bruttó 1.000.- Ft  

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket - időpont egyeztetés céljából - a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.   A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.   Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Vissza a pályázatokhoz