ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: e-mailben, telefonon, elektronikusan

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  

A pályázat jellege:

A pályázati (licit)tárgyalás.  

A pályázat célja:

Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  

A pályázati feltételek:

 • A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.
 • Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja.
 • A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók. Vevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlanra vonatkozóan a jelenlegi bérlővel kötött 2029. január 31. napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat helyébe lép és köteles a bérlővel szemben a bérbeadót – a megállapodás alapján – terhelő kötelezettségeket teljesíteni.  

A szerződéskötési biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan kikiáltási ára 10 %-ának megfelelő összeget szerződéskötési biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a szerződéskötési biztosíték visszafizetésre kerül. A nyertes pályázó által megfizetett szerződéskötési biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a szerződéskötési biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.  

Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Harica utca 1. szám alatti 441/2 hrsz-ú ingatlan

 • Telek területe: 3192 m²
 • Besorolása: belterület
 • Redukált nettó alapterülete: 1386,4 m²
 • Ingatlan megnevezése: kivett általános iskola
 • Jelenlegi funkciója: nyugdíjasház Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, villany, gáz
 • Az ingatlan tehermentes.
 • Az ingatlan felújításra szorul, az Önkormányzat kellékszavatosságot nem vállal.
 • Energetikai tanúsítvány száma: HET-01654630
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: DD        

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül.  

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül, a pályázati feltételekben foglaltakra figyelemmel.  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő nevét, címét
 • Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
  • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
  • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
  • a vételár összegének teljesítésére,
  • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 26. 12:00 óra  

A pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

2024. június 27.   11:00 óra 

A licit induló ára:

A kikiáltási ár: 170.863.500.- Ft

A licitlépcső: 1.000.000.- Ft  

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:  

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket - időpont egyeztetés céljából - elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

Egyéb feltételek:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.   Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Vissza a pályázatokhoz