ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Pályázat részletei

Pályázat Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (legfeljebb 1 év) bérbeadásra nyílt pályázatot hirdet a Sajószentpéter, belterület 959/2, 959/4, 982-989 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására.

Pályázat típusa: Gazdasági

Határidő: 2024.06.26.

Beadás módja: e-mailben, postai úton

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban legkésőbb 2024. június 26.  12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.  

A pályázati feltételek:

A terület tulajdonjogának megszerzésére, így különösen a földtulajdon megszerzésére jogosultak körére, a birtokban tartható összes föld mértékére, az elővásárlásra való jogosultságra és annak gyakorlására, valamint a szerződéskötésre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.    

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan kikiáltási ára 10 %-ának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 30 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.    

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét és címét
  • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
  • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
  • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
  • Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.        

Az ingatlanokra vonatkozó információk:  

Hrsz. Ingatlan besorolása Ingatlan nagysága (m²) Induló licit összeg Ft/év
959/2 kivett töltés 1844 45.000.-
959/4 kivett töltés 7175 150.000.-
982 kivett beépítetlen terület 878 20.000.-
983 kivett lakóház udvar 1067 25.000.-
984 kivett lakóház udvar 394 9.000.-
985 kivett lakóház udvar 523 13.000.-
986 kivett közterület 852 21.000.-
987 kivett lakóház udvar 1621 40.000.-
988 kivett lakóház udvar 1440 36.000.-
989 kivett lakóház udvar 1026 25.000.-

Licitlépcső:

100.- Ft

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki:

  • a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, és
  • az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs.   A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.  

A licittárgyalás ideje: 2024. június 27.  14:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja: Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket - időpont egyeztetés céljából - a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.  

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Vissza a pályázatokhoz