ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
439/2020 (12.17.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat érvénytelenített ÉMÁSZ részvényeivel kapcsolatos döntés meghozatalára
438/2020 (12.17.)a városi piac kialakításához szükséges ingatlan vásárlásához forrás biztosításáról
437/2020 (12.17.)Sajószentpéter teljes belterületének GPON optikai kábeles hálózata módosított fedvénytervéhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
436/2020 (12.17.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosításárólHatályon kívül helyezte:
4/2022 (01.27.)
Melléklet
435/2020 (12.17.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének az 1817/2 hrsz-ú ingatlant érintő módosításárólMelléklet
434/2020 (12.17.)a lejárt szállítói állományról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
433/2020 (12.17.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
432/2020 (12.17.)a Polgárőrség fennállásának 30. évfordulójának megünnepléséhez benyújtott támogatási kérelem elbírálására
431/2020 (12.17.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajó Televízió Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
430/2020 (12.17.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
429/2020 (12.17.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
428/2020 (12.17.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 149. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
427/2020 (12.17.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 149. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
426/2020 (12.17.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
425/2020 (12.17.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának választásáról (zárt ülésen hozott döntés)
424/2020 (12.17.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának választásáról (zárt ülésen hozott döntés)
423/2020 (12.17.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának választásáról (zárt ülésen hozott döntés)
422/2020 (12.17.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának választásáról (zárt ülésen hozott döntés)
421/2020 (12.17.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának választásáról (zárt ülésen hozott döntés)
420/2020 (12.17.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának választásáról ( zárt ülésen hozott döntés)
419/2020 (12.17.)a 116/2020. (X. 29.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
319/2020 (12.10.)a 2021. évben induló START közfoglalkoztatási programok benyújtásárólMelléklet
150./2020 (11.26.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatásáról
169/2020 (11.26.)a megszűnt Sajó Közalapítvány vagyonának felhasználásával az egyösszegű támogatás meghatározásáról
168/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetőjének illetményével kapcsolatos döntésekről
167/2020 (11.26.)az időskorúak pénzbeli támogatásának postai úton történő kifizetéséhez forrás biztosításáról
166/2020 (11.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató tudomásulvételéről
165/2020 (11.26.)a Sajószentpéter, Ibolya utca 2106 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló gázelosztó vezeték létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
164/2020 (11.26.)a Sajószentpéter, Hegyalja utca 42. szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
163/2020 (11.26.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
162/2020 (11.26.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával összefüggő 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Akcióterv elfogadásárólMelléklet
161/2020 (11.26.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 1817/2 hrsz-ú ingatlant érintőmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és akörnyezeti vizsgálatról
160/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ közötti terembérleti szerződés jóváhagyásáról
159/2020 (11.26.)a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Sajószentpéteri Tagóvodája iskola-és ifjúságegészségügyi ellátásának biztosításárólMelléklet
158/2020 (11.26.)pályázat benyújtásáról önkormányzati vis maior támogatás igénylésére
157/2020 (11.26.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
156/2020 (11.26.)a GLASS PARK területén található büfé konténer bérleti díjának meghatározásáról
155/2020 (11.26.)a GLASS PARK 2021. évi működéséről, fenntartásáról
154/2020 (11.26.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozataláról
153/2020 (11.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021-2024. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének, valamint 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
152/2020 (11.26.)a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi támogatásáról
151/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatásáról
149/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatásáról
148/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatásáról
147/2020 (11.26.)a járóbeteg szakellátás 2021. évi működtetéséről
146/2020 (11.26.)a 2021. évi Testvérvárosi Találkozón való részvételhez szükséges forrás biztosításáról
145/2020 (11.26.)a 2021. évi önként vállalt feladatokról
144/2020 (11.26.)a magánszemélyek kommunális adójának 2021. évi felhasználásáról
143/2020 (11.26.)a számítógépek és hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzéséről
142/2020 (11.26.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről
141/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2021. évben tervezett programok műsorköltségéről
140/2020 (11.26.)az illegális hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról
139/2020 (11.26.)a kóbor ebek befogásáról
138/2020 (11.26.)a 2021. évi intézményi karbantartási feladatokról
137/2020 (11.26.)a 2021. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről
136/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi bérrendezéséről
135/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár vezetője illetményének meghatározásáról
134/2020 (11.26.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
133/2020 (11.26.)a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottai 2021. évi illetményének meghatározásáról
132/2020 (11.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatáról
131/2020 (11.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
130/2020 (11.26.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
129/2020 (11.26.)a Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
119./2020 (10.29.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár működéséről 2020. év november, december hónapjaiban
127/2020 (10.29.)pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakók felszámolása című felhívásra
126/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, belterület 833/15 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
125/2020 (10.29.)a 2020. év II-III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
124/2020 (10.29.)az önkormányzati pince és présház üzemeltetőjének kijelöléséről
123/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Kodály Zoltán utcában vízvezeték építéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
122/2020 (10.29.)lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítéséről
121/2020 (10.29.)társasházi hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezéséhez szükséges területek kialakításához forrás biztosításáról
120/2020 (10.29.)a Sport utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
118/2020 (10.29.)kérelem benyújtásáról a 2020. november hónapban induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri VárosgondnokságonMelléklet
117/2020 (10.29.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
87/2021 (02.24.)
Melléklet
116/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Tárna utca 14. szám alatti 823/4 helyrajzi számú területen védőtető építéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
115/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
114/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
112/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
111/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, belterület 823/3/A/26 hrsz-ú lakóház megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről (zárt ülésen hozott döntés)
110/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
109/2020 (10.29.)a Sajószentpéter, Péch A. u. 12. I. lh. 3/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
108/2020 (10.29.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) megbízásáról (zárt ülésen hozott döntés)
107/2020 (10.01.)a Sajószentpéter, Hazafias utca 1169 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
106/2020 (10.01.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 1817/2 hrsz-ú ingatlant érintőHatályon kívül
105/2020 (10.01.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeirőlMelléklet
104/2020 (10.01.)a központi háziorvosi ügyelet vállalkozási formában történő működtetéséhez kapcsolódó döntésekről
103/2020 (10.01.)a Sajószentpéter, 1699 hrsz-ú, Somogyi Béla utca 9. szám alatt található ingatlan használatára megkötött megállapodás módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
101/2020 (10.01.)a Sajószentpéter, Tárna u. 6/4. sz. alatti 750/1/A/4 helyrajzi számú társasházi lakásrendeltetésének megváltoztatásához biztosítandó személygépkocsi parkolóhelyekkialakításához tulajdonosi hozzájárulás elutasításáról (zárt ülésen hozott döntés)
100/2020 (09.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése” p
99/2020 (09.24.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület elhelyezéséről
98/2020 (09.24.)a hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatási kérelem jóváhagyásáról
97/2020 (09.24.)a Sajószentpéter, Kinizsi utca 5101 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
96/2020 (09.24.)a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 26. szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
95/2020 (09.24.)államháztartáson kívüli forrás átvételéről
94/2020 (09.24.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésérőlMelléklet
93/2020 (09.24.)a 2020/2021. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés hat munkaszüneti napra történő megszervezéséről
92/2020 (09.24.)a 2020/2021. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés hét munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
91/2020 (09.24.)a 2020/2021. tanév ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetés öt munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
90/2020 (09.24.)a 2020/2021. tanév ingyenes őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájánakmeghatározásáról
89/2020 (09.24.)a Sajószentpéter 081/270 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvételéről (zárt ülésen hozott döntés)
88/2020 (09.24.)a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és Sajószentpéter Városi Önkormányzat közötti ellátási szerződés jóváhagyásáról (zárt ülésen hozott döntés)
87/2020 (09.24.)a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által ellátási szerződés alapján ellátandó szolgáltatás biztosításához határozatlan időre szóló bérleti szerződés jóváhagyásáról (zárt ülésen hozott döntés)
86/2020 (09.24.)a Városi piac kialakítása Sajószentpéteren című pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
85/2020 (09.24.)a TOP-1.1.3-15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat megvalósításáhozszükséges ingatlan adásvételi előszerződés módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
84/2020 (09.24.)a Sajószentpéter, Móra F. u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
83/2020 (08.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírásra
82/2020 (08.27.)az Ady Endre utca 2. szám előtti közkút megszüntetéséről
81/2020 (08.27.)a Sport utcai játszótér létesítéséről és a létesítéséhez szükséges forrás biztosításáról
80/2020 (08.27.)a Sajószentpéter, belterület 1495/1 hrsz-ú és belterület 1495/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok licittárgyalás útján történő értékesítéséről (zárt ülésen hozott döntés)
79/2020 (08.27.)a Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
78/2020 (08.27.)a Sajószentpéter, Harica u. 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
77/2020 (08.27.)a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által működtetendő Új Esély Központtalkapcsolatos döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
76/2020 (08.27.)Operatív Városfejlesztési Koncepció készítéséhez forrás biztosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
75/2020 (08.27.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészénekMelléklet
74/2020 (08.27.)a megszűnt Sajó Közalapítvány vagyonának felhasználásáról
73/2020 (08.27.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda”Zöld Óvoda” pályázaton való részvételéhez hozzájárásról
72/2020 (08.27.)a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
71/2020 (08.27.)zöldterületek fejlesztéséhez forrás biztosításáról
70/2020 (08.27.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatárólMelléklet
69/2020 (08.27.)pályázat benyújtásáról a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
68/2020 (08.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásárólMelléklet
67/2020 (08.12.)közétkeztetési feladatellátáshoz szükséges kishaszon gépjármű beszerzéséhez forrás biztosításáról
66/2020 (08.12.)a központi háziorvosi ügyelet vállalkozási formában történő működtetéséhez forrás biztosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
65/2020 (07.21.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretében
64/2020 (07.21.)a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének módosításárólMelléklet
63/2020 (07.21.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
62/2020 (07.21.)a Rózsa utca és Tompa Mihály utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
61/2020 (07.21.)a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalárólMelléklet
60/2020 (07.21.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a járási, megyei, országos és nemzetközi hatáskörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése”
59/2020 (07.21.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírásra
58/2020 (07.21.)2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
57/2020 (07.21.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal épületeit ért villámkár helyreállításához szükséges forrás biztosításárólHatályon kívül
56/2020 (07.21.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár alapító okiratának módosításárólMelléklet
55/2020 (07.21.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár intézménybenfoglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá történő átalakulásával kapcsolatos döntések meghozataláról
54/2020 (07.21.)a Miskolci Tankerületi Központtal kötött használati megállapodás hatályának módosításáról
53/2020 (07.21.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonya átalakulását érintő fenntartói döntések meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
52/2020 (07.02.)a Sajószentpéter, Sport u. 32/2. szám alatti, 930/1 hrsz-ú ingatlanon lévő sportpályátHatályon kívül
51/2020 (07.02.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati TársulásTársulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
50/2020 (07.02.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
49/2020 (07.02.)a Sajószentpéter, 2356/2 helyrajzi számú ingatlan szennyvízelvezetését szolgáló vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
48/2020 (07.02.)a Sajószentpéter, Katalin utca 75. szám alatti, 2778 hrsz-ú és a Katalin utca 73. szám alatti, 2779 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
47/2020 (07.02.)a belügyminisztériumi vis maior támogatás megelőlegezéséhez forrás biztosításáról
46/2020 (07.02.)a ravatalozó épületének felújításához forrás biztosításáról
45/2020 (07.02.)pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra
44/2020 (07.02.)a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00019 azonosító számú Pitypalatty-völgy turisztikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához forrás biztosításáról
43/2020 (07.02.)a Sajószentpéter 151/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
42/2020 (07.02.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének a 151/8 hrsz-ú ingatlant érintő módosításárólMelléklet
41/2020 (07.02.)a TOP-1.1.1-16 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázatmegvalósításához szükséges ingatlan adásvételi előszerződés hatályának módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
40/2020 (07.02.)a TOP-1.1.3-15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat megvalósításához szükséges ingatlan adásvételi előszerződés hatályának módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
39/2020 (07.02.)a Sajószentpéter, Kossuth út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
38/2020 (02.27.)a KCM 143 forgalmi rendszámú Opel Vivaro személygépkocsi értékesítéséről szóló 96/2019. (IV.25.) határozat módosításáról (zárt ülésen hozott döntés)
37/2020 (02.27.)Ruszó Róbertné első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelméről (zárt ülésen hozott döntés)
36/2020 (02.27.)Farkas Istvánné első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelméről (zárt ülésen hozott döntés)
35/2020 (02.27.)Balogh János Béláné első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékávalkapcsolatos kérelméről (zárt ülésen hozott döntés)
34/2020 (02.27.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
33/2020 (02.27.)a Sajószentpéter, Kossuth út 39. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (zárt ülésen hozott döntés)
32/2020 (02.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjakat elbíráló szakmai kuratórium tagjainak delegálásáról (zárt ülésen hozott döntés)
31/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
30/2020 (02.27.)a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
29/2020 (02.27.)Sajószentpéter teljes belterületének GPON optikai kábeles hálózat építéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásárólMelléklet
28/2020 (02.27.)a Sajószentpéter, külterület 081/207 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
27/2020 (02.27.)a GLASS PARK területén található büfé konténer bérleti díjánakmeghatározásáról
26/2020 (02.27.)a GLASS PARK használatához kapcsolódó regisztrációról és a park bérleti díjairól
25/2020 (02.27.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2020. évi szolgáltatási terv jóváhagyásárólMelléklet
24/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2020. évi szakmai munkatervének elfogadásárólMelléklet
23/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
22/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárban alkalmazott helyiség bérleti díjakról
21/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelyén, a Lévay József Városi Könyvtárban alkalmazott szolgáltatási díjak elfogadásárólMelléklet
20/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
19/2020 (02.27.)a 2020. évi cafetéria-juttatás keretösszegének felülvizsgálatáról
18/2020 (02.27.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjainak megválasztásáról és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosításárólMelléklet
6./2020 (01.30.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés elfogadásárólMelléklet
5./2020 (01.30.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés elfogadásárólMelléklet
4./2020 (01.30.)az Ibolya telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójához forrás biztosításáról
17/2020 (01.30.)a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálásáról
16/2020 (01.30.)a 2019. év III. és IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
15/2020 (01.30.)a Sajószentpéter, Madách Imre utca 32. szám alatti 1226 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetéséről
14/2020 (01.30.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
13/2020 (01.30.)az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
12/2020 (01.30.)a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
11/2020 (01.30.)a Játszi-foci” mozgalomban résztvevők részére tornaterem és öltöző használatának engedélyezéséről a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Városi Stadionban
10/2020 (01.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
9/2020 (01.30.)az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
8/2020 (01.30.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról